GDPR

GDPR - Hantering av personuppgifter hos Inner Image Hypnos


Bokning av tid hos Inner Image Hypnos sker via telefon, sms, personligt möte, e-post, eller messenger på Facebook. Vid bokningstillfället ger klienten en kortfattad beskrivning av sig själv och problemet.


Utförandet av tjänsten sker de flesta fall under det personliga mötet på mottagningen. Vid överenskommelse kan den även utföras på annan plats, via telefon, Skype, Jumpshare, eller Facetime. I vissa fall sker även rådgivning via e-post.

Under den första sessionen noteras utförligare uppgifter av personlig karaktär, födelsedatum (fullständigt personnummer endast då det är nödvändigt för klienten) och en mer djupgående beskrivning av problemet. Noteringarna ligger till grund för målsättning och kommande arbete och bevaras i klientens mapp i Inner Images stationära dator.

Säkerhetskopior backas upp på separat hårddisk hos Inner Image. Ingen annanstans. Syftet med att spara uppgifter är att kunna upprätthålla en kontakt.


Minnesanteckningar görs under sessionerna. Syften: Uppföljning av tidigare sessioner, vad som sker under aktuell session, de viktigaste delarna av samtalen, använda tekniker och metoder; resultat av dessa samt vad som kan vara till nytta under kommande sessioner. Denna dokumentation är absolut nödvändigt för att kunna bibehålla kvaliteten på det fortsatta arbetet.

Minnesanteckningarna är handskrivna i anteckningsböcker eller på lösa papper och förvaras samlat och inlåst. Klientens fullständiga personuppgifter noteras aldrig i minnesanteckningarna.  De viktigaste delarna skrivs sedan in i klientens mapp i den stationära datorn.

Minnesanteckningarna sparas då de är av högsta betydelse för fortsatt utförande av tjänsten. De sparas i 7 år beroende på att klienter kan återkomma med nya frågeställningar. I dessa fall är det viktigt att veta t.ex. vad som fungerat bra för individen och vad som avhandlats tidigare.


Kommunikation över tredje part.

Klienten behöver vara medveten om att data som delas mellan klienten och Inner Image, tex via SMS, e-post och Messenger aldrig är helt säker. Den typen av kommunikation är inte krypterad.

Eva Milton på Inner Image Hypnos är ansvarig för att radera all känslig kommunikation via SMS, e-post och Messenger med klienten efter avslutad terapi.


Personuppgifter

Alla personuppgifter som upprättas, förvaras med medel och metoder som säkerställer att integriteten och användbarheten hos de uppgifter som finns i handlingarna kan tryggas under förvaringstiden.

Klientens uppgifter kommer varken att användas för marknadsföring, utskick eller i samband med marknadsundersökningar. De kommer ej heller att lämnas ut till tredje part annat än på klientens initiativ.

Om ett företag är betalare av tjänsten registreras även företagets uppgifter. I dessa fall kommer enbart klientens namn, kontaktuppgifter, en övergripande rubrik på orsak till besöket - och i de fall då betalaren kräver – även personnummer att visas på fakturan.


Rätt att få del av och radering av personuppgifter:

Du har rätt att ta del av av dina personuppgifter samt att få dina personuppgifter justerade eller raderade. Undantaget är de uppgifter som krävs för att Inner Image ska kunna fullfölja bokföringslagens regler. Uppgifter som lagras för att fullfölja bokföringslagen är personuppgifter kopplade till fakturering, inbetalning samt, då det är aktuellt, även inkasso och kronofogde. Enligt lagstiftning har företag förpliktelse att spara sådana uppgifter i 7 år.

Klient kan efter avslutad terapi, begära att få ta del av personuppgifter och klientjournal samt begära att uppgifter korrigeras eller raderas. Denna begäran görs skriftligt och ska undertecknas av klienten samt innehålla kontaktuppgifter som namn, adress och telefon.

Begäran skickas till: Inner Image Hypnos, Backgårdsgatan 15, 590 49 Vikingstad.


Om klient (privatperson eller företag) väljer att läsa vad som noterats eller har önskemål om att få personliga uppgifter raderade innan Inner Image fullföljt pågående uppdrag, frånsäger sig Inner Image ansvaret att fullfölja uppdraget eftersom tjänsten löper stor risk att undermineras. Kostnader för genomförda tjänster återbetalas ej.

Utdragen sänds till den sökandes adress inom en månad från det att ansökan inkommit. Om klient vill begära rättelse, invända mot eller radera information, vänligen kontakta Inner Image Hypnos, Eva Milton tel. 070 25 35 825.


Klagomål sker till datainspektionen:

Om klienten trots allt anser att Inner Image har hanterat personuppgifterna felaktigt sker överklagande direkt till Datainspektionen.


Personuppgiftsombud för Inner Image Hypnos är Eva Milton


Inner Image Hypnos och vägledning, filial till Livspusslet Ltd UK

Backgårdsgatan 15

590 49 Vikingstad


Org nr 51 64 07-1523


Uppdaterad 2018-05-20


CV i miniatyr


Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi, SSEAH. Diplomerad i samtliga tre nivåer: hypnosterapi och suggestioner, hypnoanalys och Tidigare Liv.

NLP -Neuro Linguistsisk Programmering: Diplomerad Practitioner av  Dr Steve G Jones.

Samt flera mindre kurser i hypnotiska metoder och tekniker.

Reiki Master; Diplomerad av Steve Murray.

Svenska Simförbundets samtliga tränarkurser, simning.

Svenska Simförbundets samtliga tränarekurser, konstsim.

Svenska Simförbundets samtliga domarkurser, konstsim. Nationell och internationell domare.

Lärare på VBU-gymnasiet, Ludvika: Specialidrott, simning, i ämnen som kost, träningslära, mental träning, idrottspsykologi och fysiologi.

Tävlingsansvarig i Svenska SImförbundets Konstsimkommitté.

Tränarrådet i Dalarnas Simförbund.


Cheftränare i simning i Ludvika Simsällskap  med adepter  som tog medaljer (alla valörer) i Svenska Mästerskap, ungdoms-, junior- och seniorlandslag där karriären kröntes av en VM-medalj i lagkapp. 

Tränare i konstsim (dubblerade simsporterna) med adepter som tog medalj i Svenska Mästerskap och deltog i ungdoms-, junior- och seniorlandslag.